X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Konkurs! Wygraj bilety na 2022 Betard Wroclaw FIM Speedway Grand Prix of Poland

Odnajdź odpowiedzi na 5 pytań i wygraj podwójne wejściówki na Betard Speedway Grand Prix we Wrocławiu!

DATA PUBLIKACJI: 19.08.2022

Jako sponsor tytularny Betard Wrocław Speedway Grand Prix Polski przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, w którym do wygrania są 4 podwójne zaproszenia na wrocławską edycję żużlowych mistrzostw świata!

Co należy zrobić, by wygrać zaproszenia? Przygotowaliśmy zestaw pytań dotyczących wiedzy o naszej firmie oraz jedno pytanie, w którym należy wykazać się kreatywnością. Odpowiedzi na 4 z 5 pytań znajdziecie na naszej stronie internetowej – ostatnie natomiast wymaga inwencji twórczej. Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami konkursowymi:

 1. Czym jest prefabrykacja betonowa?
 2. Dla jakich typów budownictwa tworzymy produkty w Betard?
 3. Jakie prefabrykaty dostarczyliśmy do budowy Stadionu Olimpijskiego?
 4. W jakich województwach znajdują się oddziały firmy Betard?
 5. Dlaczego Betard 💙 żużel?

Odpowiedzi należy zamieścić w komentarzach w poście na portalu Facebook (https://www.facebook.com/BetardPrefabrykaty) i oznaczyć osobę, z którą chciałoby się uczestniczyć w wydarzeniu SGP. Konkurs kończy się w środę, 24.08. Nasze jury wyłoni i nagrodzi 4 najlepsze odpowiedzi najpóźniej do czwartku 25.08. Powodzenia🤝

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu “Bilety na Betard SGP”

§1 

ORGANIZATORZY 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Betard sp. z o.o. (zwany dalej: „Organizatorem”). 
 2. „Uczestnik” – osoba, która wyśle zgłoszenie do Konkursu. 
 3. „Zwycięzca” – osoba nagrodzona w Konkursie. 
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 
 5. Uczestnik konkursu nie startuje w nim jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności. 
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie “Bilety na Betard SGP”
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalu społecznościowego. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane oraz powierzane przez Użytkowników są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi portalu. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane   w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Facebook. 
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.08.2022 r. za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i trwa do dnia 24.08.2022
 5. Prace konkursowe zgłoszone w tym okresie uprawniają do ubiegania się o Nagrodę Konkursową. 
 6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

§3 

UCZESTNICY KONKURSU 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że        w rywalizacji Konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie. 
 3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta, za pomocą którego może opublikować jedną pracę konkursową. 
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji. 
 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 
 7. Uczestnik przesyłając pracę konkursową przekazuje Organizatorowi nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej. 
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego. Uczestnik wyraża zgodę na publikację, rozpowszechnianie, stosowne obróbki, przeróbki, adaptacje, dodawanie tytułów          i podtytułów, skrótów, adiustacje techniczne, tworzenie opracowań oraz poprawek     w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp., a także na nie wymienianie autora pracy w związku z jej publikacją. 
 9. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu – Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału    w Konkursie. 

§4  

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
  1. posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook 
  2. dodanie odpowiedzi w komentarzu pod dedykowanym postem konkursowym, która będzie odpowiedzią na pytania: 

– czym jest prefabrykacja betonowa?

– dla jakich typów budownictwa tworzymy produkty w Betard?

– jakie prefabrykaty dostarczyliśmy do budowy Stadionu Olimpijskiego?

– w jakich województwach znajdują się oddziały firmy Betard?

– dlaczego Betard kocha żużel?

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu oraz zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu Konkursowym i w Regulaminie. 
 2. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych,          a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Fundatora Nagrody nie będą brane pod uwagę i będą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

§5  

PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora. 
 2. Zwycięzcy Konkursu, zostaną wybrani na podstawie subiektywnej opinii Jury Konkursowego, wskazanego przez Organizatora Konkursu. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna, liczy się kreatywność. 
 3. Organizator opublikuje listę Zwycięzców w komentarzu pod postem konkursowym  na portalu społecznościowym Facebook do dnia 25.08.2022
 4. Jury spośród przesłanych prac konkursowych wyłoni 4 Zwycięzców. Przy dokonywaniu oceny prac konkursowych pod uwagę będą brane wymogi formalne określone w niniejszym Regulaminie oraz poprawność merytoryczna pracy konkursowej. 
 5. Wybierając Zwycięzcę, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace konkursowe zamieszczone w regulaminowym czasie określonym w §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Konkursowej prac konkursowych, które zostały opublikowane więcej niż jeden raz.

§6 

NAGRODY 

 1. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 4 nagród: 
  1. opis nagród:  
 • 2 zaproszenia normalne na zawody Betard Speedway Grand Prix we Wrocławiu, które odbędzie się 27.08.2022 na Stadionie Olimpijskim
 1. Nagrody w konkursie mają charakter pieniężno-rzeczowy. Część rzeczową każdej nagrody stanowi opis nagród. Część pieniężną każdej nagrody pokrywa 10% ryczałtowy podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości całej nagrody, z tym zastrzeżeniem, że kwota pieniężna zostaje zatrzymana przez Organizatora na potrzeby pobrania zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych i nie będzie przekazana Zwycięzcy. 
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
 3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.  
 4. Nagrody będą do odbioru w punkcie wskazanym przez organizatora na terenie Wrocławia.  

 §7 

PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

 1. Do dnia 25.08.2022 r. zostaną opublikowane wyniki Konkursu. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze w komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 
 2. Zwycięzca zostanie poproszony o wysłanie danych teleadresowych na wskazany adres e-mail – następnie podanie danych tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail – niezbędnych do wysłania i rozliczenia podatku. 
 3. Nienadesłanie przez Zwycięzcę Konkursu wiadomości określonej w ust. 2 powyższego regulaminu w terminie 2 dni od daty przesłania wiadomości określonej    w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody. 
 4. Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

§8 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”). 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody   z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niepodania danych wskazanych w §7 ust. 2 lub nieodebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada. 
 3. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres: kontakt@betard.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 
 4. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu              i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis                oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucane. 
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych (danych osobowych) Uczestników Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Zwycięzców uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 
 2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do Zwycięzcy. 

 §10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, ale z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2022 r.  
 5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.betard.pl a link przekierowujący do regulaminu w poście konkursowym na portalu Facebook. 
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.