DLA KILENTÓW I KONTRAHENTÓW

Działając w imieniu spółki BETARD Sp. z o. o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka (dalej: Spółka), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BETARD Sp. z o. o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366275, NIP: 8961508815, REGON: 021357349, www.betard.pl, e-mail bok@betard.pl, tel. 71 315 20 09.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia); reklamowych, związanych z windykacją należności, realizacji wewnętrznych interesów Spółki  w tym archiwizacji i raportowania wew. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); wypełnienia obowiązków prawnych Spółki (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

3. Pochodzenie Pani/Pana danych osobowych: przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł. 

4. Pani/Pana dane osobowe, które mogą być przetwarzane to m.in. imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące wykształcenia, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych mogą uzyskiwać inni odbiorcy. Odbiorcami mogą być: podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi z zakresu IT, podmioty upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. w zakresie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, związanych z windykacją należności, w zakresie marketingu i promocji produktów usług oferowanych przez Spółkę do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie realizacji wewnętrznych interesów Spółki w tym archiwizacji i raportowania wew. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych Spółki w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę.

7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia), prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych na charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

9. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych osobowych.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

DLA PRACOWNIKÓW

Działając w imieniu spółki BETARD sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Długołęka ul. Polna nr 30, 55-095 Długołęka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 2016. 119. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BETARD sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Długołęka ul. Polna nr 30, 55-095 Długołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000366275, nr NIP: 8961508815, nr REGON: 021357349, www.betard.pl, e-mail bok@betard.pl, tel. 71 315 20  09.

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

1)      związanych z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, udzielenia pomocy socjalnej, zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy, a także udzielania finansowej pomocy zwrotnej ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,                              podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, monitoring służbowej poczty elektronicznej),

2)      na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit a RODO),

3)      gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawa prawna : art. 9 ust. 2 lit. b RODO)

4)      gdy przetwarzanie jest niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed kierowanymi przeciwko Administratorowi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi ( podstawa prawna : art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

Dostęp do Pani/Pana danych mogą uzyskiwać inni odbiorcy. Odbiorcami mogą być :

1)        osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

2)        podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).     

4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie właściwych przepisów prawa a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

5.    W razie konieczności zawarcia lub wykonania umowy z kontrahentem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej EOG) może wystąpić konieczność przekazania Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG. Przekazanie danych poza EOG, nastąpi za pomocą standardowych klauzul ochrony danych – wzorcowych warunków umów, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską, dających gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych osobowych.

6.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu, (art. 21 RODO), co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@betard.pl.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.         Administrator nie podejmuje decyzji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych wyłącznie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy i w przepisach o ochronie danych osobowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.     

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Informujemy, że teren  zakładu pracy – BETARD  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Długołęce i teren wokół zakładu  pracy jest  nadzorowany za pomocą  system monitoringu wizyjnego.

Administratorem  danych osobowych przetwarzanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego jest BETARD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą przy  ul. Polnej nr 30, 55-095 Długołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366275, NIP: 8961508815, REGON: 021357349, www.betard.pl, e-mail bok@betard.pl, tel. 71 315 20 09 – dalej zwana Administratorem.  

Podstawę prawną  przetwarzania  danych osobowych pracowników  Administratora za pomocą monitoringu wizyjnego stanowi norma zawarta w art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

Przetwarzanie  za pomocą monitoringu wizyjnego danych osobowych  innych osób wchodzących i przebywających na  terenie Administratora jest  zgodne z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016r. poz. 119, s. 1) – dalej RODO,  gdyż  jest zbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa  pracowników  oraz innych osób przebywających na terenie Administratora, ochrony mienia, kontroli produkcji, ochrony przeciwpożarowej oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić  Administratora na szkodę.

Zapisany obraz nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 3 miesiące kalendarzowe od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą.

Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.

Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu  przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres Administratora kadry@betard.pl