X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI
POWIADOMIENIE O COOKIES
AKCEPTUJĘ

Wygraj podwójne zaproszenia na finał Ekstraligi!

Wracamy z kolejnym konkursem biletowym! Tym razem stawka jest wyższa, bo w grę wchodzą bilety na finałowe widowisko w PGE Ekstralidze, które rozegrane zostanie pomiędzy Betard Spartą Wrocław i Motorem Lublin na wrocławskim Stadionie Olimpijskim. Żeby zdobyć bilety należy wziąć udział w naszej zabawie w mediach społecznościowych. Chcesz dopingować Spartan w finale? Dołącz do zabawy.

DATA PUBLIKACJI: 20.09.2023

W poprzednim konkursie należało znaleźć i sfotografować tramwaje Betard na wrocławskich ulicach. Tym razem stawka jest wyższa a konkurs adresowany do sezonowanych sympatyków żużla. Nic dziwnego – aby wygrać będziemy potrzebowali możliwie największego zaangażowania i wsparcia w doping naszych żużlowców. Dlatego szukamy wytrawnych kibiców, którzy na myśl o speedwayu bez problemu przywołają fantastyczne żużlowe momenty, których doświadczyli w sezonie 2023.

Byliście z najbliższymi na trybunach na jednym ze stadionów? Wspieraliście całą ekipą zawodników w meczach ligowych lub indywidualnych sprzed TV? A może rozpoznaliście i poprosiliście któregoś z zawodników o autograf będąc w mieście? Nie chcemy nic narzucać – liczą się Wasze najlepsze wspomnienia. Jakie będą zależy wyłącznie od nas. Przywołajcie je i opiszcie pod postem konkursowym na portalach Facebook i Instagram. Konkurs startuje we wtorek 20.09 i potrwa do najbliższej soboty (23.09). Gotowi? Do dzieła! Poniżej znajdziecie regulamin konkursu. Do zobaczenia na stadionie!


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE Z DNIA 20. WRZEŚNIA 2023 ROKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na Facebooku i Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Betard sp. z o.o., z siedzibą w Długołęce
(zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portale Facebook i Instagram.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Konkurs jest prowadzony na stronie Betard (Facebook) oraz betardprefabrykaty (Instagram), zwanej dalej “Fanpage”.
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com i Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagrama;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano 5 nagród – dla 5 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą są podwójne bilety uprawniające do wstępu na mecz Betard Sparta Wrocław – Motor Lublin w finale PGE Ekstraligi we Wrocławiu (24.09.2023 r.)
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu “Betard” oraz na portalu Instagram, na profilu “betardprefabrykaty”
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem facebook.pl/betard oraz na portalu Instagram na profilu “betardprefabrykaty”
2. Konkurs trwa od dnia 20.09.2023 godz. 12:00 do 23.09.2023 godz. 20:00
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu “betard” oraz na Instagramie, na profilu “betardprefabrykaty”.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie opisu najlepszych wspomnień z sezonu 2023 związanych z kibicowaniem podczas rozgrywek speedwaya, w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego na profilu firmy na Facebooku oraz Instagramie oraz skuteczne oznaczenie (“otagowanie”) w treści komentarza osoby, z którą Uczestnik Konkursu chciałby wspólnie obejrzeć mecz finałowy Speedway Ekstraligi, poprzez uczestnictwo w wydarzeniu meczowym na Stadionie Olimpijskim.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 5 zwycięzców
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na fanpage’ach Organizatora
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjnyc. numer telefonu
d. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.
10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli
Organizatora
2. Prace zostaną ocenione pod względem:
a. kreatywności opisu
b. zaangażowania w opracowanie treści (długość)
c. poprawności językowej
d. poprawnego oznaczenia osoby towarzyszącej
3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i/lub Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania materiałów zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko, nazwę użytkownika).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia wydania Nagród.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę użytkownika (na portalu Facebook lub Instagram) dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacja powinna być przesłana wiadomością e-mail na adres kontakt@betard.pl
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2023 i obowiązuje do 23.09.2023
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.