X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Budowa autostrady A18 – artykuł w magazynie “Autostrady”

W najnowszym wydaniu magazynu branżowego Autostrady 4/2022 opublikowany został artykuł dotyczący budowy autostrady A18 Olszyna-Golnice. Na inwestycję dostarczaliśmy m.in. prefabrykowane elementy przejść dla zwierząt. Zapraszamy do lektury.

DATA PUBLIKACJI: 23.09.2022

Przedmiotem realizacji jest budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760. Odcinek 2 zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia, a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa i stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Jej przebudowa w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju krajowej gospodarki oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja została zamówiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, jej wykonawcą zostało konsorcjum.

Opis inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE. Pierwszy etap zmian parametrów przyszłej autostrady A18 rozpoczął się już w listopadzie 2004 r., w tym celu do istniejącej drogi dobudowano równoległą (jezdnię północną), która została oddana do użytku w 2006 r. Przedmiotowy odcinek autostrady A18 Olszyna – Golnice zlokalizowany jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Inwestycja jest więc istotną częścią przemysłu i gospodarki państwa, jej przebudowa będzie polegała na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia. Aby powstanie autostrady o odpowiednich parametrach było możliwe, zlecono rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej jezdni południowej, jej poszerzenie i odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu cementowego przy wykorzystaniu materiału uzyskanego z rozbiórki (do warstwy podbudowy betonowej). Dodatkowo inwestycja będzie wyposażona we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Do ich budowy wykorzystano prefabrykaty betonowe, wykonane przez firmę Betard, o nietypowym kształcie zakrzywionej belki z wewnętrznym korytkiem. Obiekty zostały posadowione na palach prefabrykowanych. Wbito ich ok. 2000 o łącznej długości ok. 20 000 m.

Komentarz Kierownika Projektu, Wojciech Ruman, Betard sp. z o.o.:

Unikalna konstrukcja przejść dla zwierząt była dużym wyzwaniem dla wykonawcy prefabrykatów. Łukowa, przestrzenna forma prefabrykowanych belek korytkowych oraz bardzo rygorystyczne tolerancje wymiarowe stanowiły największe wyzwanie. Odległość pomiędzy podporami przejść dla zwierząt to aż 45 m. Rozpiętości tego rzędu przy typowych konstrukcjach stanowią wyzwanie nawet dla konstrukcji sprężonych, w tym przypadku bez stosowania podpór pośrednich udało się wykonać ustrój wykorzystujący jedynie elementy żelbetowe. Innowacyjne przetestowane na tej budowie rozwiązania pozwolą na wykonywanie trwałych i bezpiecznych obiektów o dużych rozpiętościach bez konieczności stosowania kosztownych prefabrykatów z betonu sprężonego. Belki łukowe mogą z powodzeniem konkurować z powszechnie stosowanymi strunobetonowymi belkami typu T, zwłaszcza w przypadku obiektów o dużych rozpiętościach (belki T ograniczone są do 27-30 m) oraz obiektów o znacznych szerokościach (2,5x szersze od belek T).

Korzyści wynikające z realizacji przedmiotowego odcinka

Jedną z głównych korzyści, jaką przyniesie przedmiotowa inwestycja, będzie wspomniana wcześniej swoboda tranzytu na obszarze łączącym Ukrainę, Słowację oraz południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Dodatkowym aspektem, który rozwinie się dzięki sfinalizowaniu inwestycji, będzie bezpieczeństwo użytkowników ruchu, a także ich komfort podczas poruszania się po drodze.

Jarosław Brzeczka, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze:

To pierwszy z czterech odcinków, który zostanie oddany do ruchu na pełnych parametrach autostradowych. Jego uruchomienie zostało
zaplanowane na wrzesień br., czyli lada dzień. Zadaniem wykonawców jest dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegają głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i zastąpieniu jej nową o odpowiednich parametrach. W związku z tym, że z rozbiórki byłaby ogromna ilość betonu, uznano, że stara nawierzchnia dostanie drugie życie. Zostanie wykorzystana jako kruszywo, powstałe z przekruszenia starych płyt betonowych, do dolnych warstw podbudowy. To korzyść zarówno dla portfela, jak i środowiska. Stara nawierzchnia była rozbierana przy pomocy młotów udarowych hydraulicznych, zamontowanych jako osprzęt koparek, następnie za pomocą kruszarek rozdrobniona na odpowiednie frakcje kruszywa. W trakcie kruszenia elektromagnesy odzyskiwały z materiału stalowe elementy zbrojenia. Produkt przekruszenia, po zbadaniu i potwierdzeniu parametrów założonych w projekcie pod kątem uziarnienia, został wykorzystany zamiast kruszywa naturalnego łamanego do wykonania podbudowy pomocniczej pod nową nawierzchnię. Warstwa ta podlega oczywiście badaniom i wymaganiom jakościowym niezależnie od materiału, z jakiego została wykonana. Ilość materiału uzyskana z przekruszenia nie była wystarczająca na całość podbudowy pomocniczej, brakująca część została ułożona z kruszywa naturalnego, łamanego. W lipcu ubiegłego roku wykonane zostało 500 m nowej nawierzchni betonowej jako odcinek próbny. Dziś nawierzchnia ułożona jest już w 100%. Przebudowa nawierzchni, istniejących węzłów i wiaduktów to jedno. Powstaną również dodatkowe obiekty inżynierskie. Mam tu na myśli przede wszystkim przejścia dla zwierząt, których nie było. Na odcinku między Żarami i Iłową przybędą m.in. trzy przejścia dla dużych zwierząt poprowadzone nad drogą. Wartość robót to ponad 250 mln zł.

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.